regulamin dancingów

REGULAMIN DANCINGÓW

Regulamin

Restauracja Piwniczka, Skawina ul. Mickiewicza 8
I
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej"Regulaminem") został wydany na podstawie
przepisów ustawy z dnia 20.03.2009r. o bezpieczeństwie imprez (zwanej dalej "Ustawą”)
oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Regulamin jest wydany przez Organizatora imprezy Restauracja Piwniczka z siedzibą
w Skawinie zwanego dalej "Organizatorem".
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą
 na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba, bez wyjątku
przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do
postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad
zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym
przeprowadzona jest Impreza.
5. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

*"Służby Porządkowe" oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników
ochrony lub mienia do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie.
*"Uczestnik Imprezy" oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

II
1. Wstęp na teren mają osoby posiadające ważny bilet wstępu lub zaproszenie
wystawione przez Organizatora oraz przedstawiciele służb państwowych i medycznych
uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji, po
uzgodnieniu uprzednio wejścia na teren imprezy z Organizatorem.
2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
-napojów alkoholowych,
-broni i innych niebezpiecznych przedmiotów,
-materiałów wybuchowych,
-napojów
-wyrobów pirotechnicznych,
-pożywienia
-materiałów pożarowo niebezpiecznych,
-środków odurzających lub substancji psychotropowych,

3. Ponadto zakazuje się prowadzania bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek
działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy, wchodzenie na obszary
które nie są przeznaczone dla uczestników imprezy, rzucania jakimikolwiek
przedmiotami.
4. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej
osobom:
a) zachowującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje,
środki lub substancje. W przypadku stwierdzenia posiadania u uczestnika imprezy w/w
rzeczy zostaną one odebrane przez służby porządkowe.
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
d) Osobom, którym organizator odmówił prawa wstępu na imprezę. Organizator nie ma
obowiązku podawać przyczyny odmowy wstępu.
e) Osobom które mają zakaz uczestniczenia w Imprezach Masowych na podstawie
wyroków, decyzji lub innych odrębnych przepisów.
f) Osobom posiadającym nieczytelny, nieważny lub zniszczony bilet wstępu.


5. Kto wnosi lub posiada broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,
wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo
karze ograniczenia wolności.
6.Uczestnicy imprezy są zobowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający
bezpieczeństwu innych osób.

II
1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek
podczas trwania Imprezy, poprzez Służby porządkowe i służby informacyjne
2. Organizator jest uprawniony do utrwalenia Imprezy, a w szczególności utrwalania
zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. w przypadku
stwierdzenia naruszeń Regulaminu bądź innych przepisów prawa materiał z nagrań
zostanie przekazany odpowiednim organom.
3. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji
lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów.
Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz
promocyjnych.
4. Wejście na teren obiektu na którym odbywa się impreza jest jednoznaczne z
akceptacja postanowień Regulaminu i jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
publikację przez Organizatora zdjęć, filmów, z wizerunkiem uczestników Imprezy.
5. Udział we wszelakich konkursach, promocjach, akcjach organizowanych przez
Organizatora jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publiczne posługiwanie się
danymi osobowymi uczestnika w/w działań.
6. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:

* Zaplecze techniczno-sanitarne
* Sale taneczne
* Bary,
* Wejścia
* Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.

7. Zabrania się tarasowania i zastawiania wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg
dojazdowych oraz urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub
gaśniczej.
8. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do informowania Organizatora lub Służbę
Porządkową o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
9. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z
uzasadnionych powodów tj. Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany
programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji
i rekompensaty.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego
uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.
11. 4 dni przed każdym wydarzeniem sprawdzamy ilość sprzedanych biletów, jeśli zakupiono mniej niż 25 sztuk impreza zostanie odwołana a pieniądze za zakup biletów zostaną zwrócone.

IV
1. Służby Porządkowe, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te
wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z Regulaminem imprezy masowej, a w przypadku
niewykonania takich poleceń -
e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych
technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku
na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, o ochronie osób i mienia(Dz.U. Nr 114,
poz. 740 z późn.zm.)

f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
2. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa.
V. Organizator ustala godziny trwania imprezy
VI
1. Szkody powstałe w skutek uszkodzeń, zniszczeń, kradzieży lub zanieczyszczenia na
terenie obiektu, w którym odbywa się Impreza Masowa pokrywa winny tych szkód
według wyceny Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie obiektu,
w którym odbywa się Impreza masowa.
3. Uczestnik imprezy może być narażony na przebywanie w strefie dźwięków mogących
mieć wpływ na zdrowie.
4. W przypadku spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje
podejmuje Organizator z zastosowaniem Przepisów Ustawy i Kodeksu Cywilnego.